گویند مرا چو زاد مادر پستان به دهان گرفتن آموخت
شب ها بر ِ گاهواری من بیدار نشست و خفتن آموختدستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه ی راه رفتن آموختیک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموختلبخند نهاد بر لب من بر غنچه ی گل شکفتن آموختپس هستی من ز هستی اوست تا هستم وهست دارمش دوست( ایرج میرزا)